WLT-SA-CONTACT

Regulamin

konkursu z okazji dnia dziecka

§1

Postanowienia OgólnE

 1. Konkurs z okazji Dnia Dziecka jest zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu, ul. Felicji Rymarkiewicz 6, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000225220, NIP 8992462770 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony od 1 do 19 czerwca 2023 r.

§2

Cel Konkursu

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej kreatywnej pracy plastycznej przedstawiającej projekt naczepy przyszłości.

§3

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna:
  1. która w dniu zgłoszenia pracy ma więcej niż 3 lata i mniej niż 18 lat,
  2. której rodzic lub opiekun prawny udzielił zgody na wzięcie udziału w Konkursie.
 2. Udział w Konkursie na każdym etapie jest bezpłatny.
 3. Uczestnicy konkursu będą oceniani w trzech grupach wiekowych: 3-6 lat, 7-11 lat, 12-18 lat.

§4

TERMINY I SPOSÓB SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ

 1. Przedmiotem oceny przez Kapitułę Konkursu będą prace plastyczne przedstawiające naczepę przyszłości.
 2. Format oraz technika wykonania pracy są dowolne.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie 1-19 czerwca 2023 roku w siedzibie Działu HR Wieltonu: ul. Fabryczna 8, Wieluń lub mailowo: dziendziecka@wielton.com.pl. W przypadku dostarczenia pracy plastycznej mailem, konieczne jest przesłanie jej zdjęcia, skanu lub projektu graficznego. Zgłoszenie powinien przekazać rodzic, opiekun prawny lub autor(-rka) pracy.
 4. Każde zgłoszenie musi zawierać numer telefonu umożliwiającej kontakt z rodzicem autora(-rki) pracy oraz wiek autora(-rki) pracy.
 5. Każdemu Uczestnikowi przysługuje możliwość zgłoszenia jednej propozycji konkursowej.
 6. Zgłoszenia, które zostaną przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

§5

Nagrody

 1. W Konkursie zostaną wyróżnieni Uczestnicy, którzy samodzielnie lub za pośrednictwem rodzica lub opiekuna prawnego zgłoszą najbardziej kreatywną pracę plastyczną przedstawiającą naczepę przyszłości.
 2. Nagrodami w Konkursie będą m.in. vouchery do parków rozrywki na terenie Polski, gry planszowe i gadżety plażowe, które będą dostosowane do wieku zwycięzcy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody, przy czym zachowa zbliżoną wartość cenową.

§6

OCENA ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH

 1. Proces oceny pracy jest jednoetapowy i obejmuje: ocenę zgłoszonych prac oraz ostateczną decyzję o przyznaniu nagród podjętą przez Kapitułę Konkursu.

§7

KAPITUŁA KONKURSU

 1. Decyzję o wyborze Uczestników, których propozycje zostaną nagrodzone w Konkursie podejmuje Kapituła Konkursu powołana przez Organizatora Konkursu.
 2. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Działu Marketingu oraz Działu PR firmy Wielton S.A.
 3. W skład Kapituły Konkursu nie mogą wchodzić osoby, które są rodzicami lub opiekunami prawnymi Uczestników.
 4. Posiedzenia Kapituły Konkursu są zwoływane przez Przewodniczących Kapituły Konkursu.
 5. Podczas wyboru laureatów Konkursu:
  1. wymagane jest kworum Kapituły Konkursu, stanowiące co najmniej 50% plus jeden członek składu osobowego Kapituły Konkursu;
  2. postanowienia zapadają zwykłą większością głosów – każdy członek Kapituły Konkursu posiada jeden głos;
  3. w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły Konkursu.
 6. Głosowania mogą odbywać się korespondencyjnie, w tym również z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.
 7. Decyzje podjęte przez Kapitułę Konkursu są ostateczne.

§8

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Kapituła Konkursu będzie obradowała od 20 do 29 czerwca 2022 r.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 29 czerwca 2022 r. na oficjalnym profilu Wieltonu na Facebooku.
 3. Udział w Konkursie wiąże się z udzieleniem zgody na publikację pracy Uczestnika, jego wieku oraz imienia w kanałach komunikacyjnych Wielton S.A.

§9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych jest Wielton S.A.
 2. Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Danych w Wielton S.A. możliwy jest drogą mailową: abd@wielton.com.pl lub telefoniczną pod numerem telefonu: 511 448 798.
 3. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szczególności publikacji informacji o laureatach Konkursu na stronie internetowej Organizatora, a także celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami RODO.
 4. Dane będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji celu, w którym zostały zebrane.
 5. Dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców danych: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji przez Organizatora zadań, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne oraz Kapitule Konkursu.
 6. Na każdym etapie przetwarzania przez Organizatora danych osobowych, osoba, której dane są przetwarzane, jej rodzic lub opiekun prawny ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez Organizatora danych oraz do uzyskania kopii tych danych;
  2. modyfikacji i poprawy danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
  3. całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne;
  4. niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody).
 7. Ponadto, każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
 3. W przypadku propozycji zgłoszonych do Organizatora przed zmianą postanowień Regulaminu, Organizator zobowiązuje się powiadamiać przedsiębiorców o zmianach w Regulaminie drogą elektroniczną na adresy e-mail, z którego zostało przysłane zgłoszenie. Brak akceptacji Regulaminu oznacza wycofanie propozycji z Konkursu.
 4. Każda praca może zostać wycofana z Konkursu w każdym momencie.